PODOBY TOTÁLNÍHO REALISMU V DÍLE BOHUMILA HRABALA

Poetika programu – program poetiky

PODOBY TOTÁLNÍHO REALISMU V DÍLE BOHUMILA HRABALA

Hrabalovu prózu Jarmilka lze považovat za ojedinělou prozaickou realizaci Bondyho totálního realismu, byť se s touto poetikou nesetkáváme u Hrabala poprvé. Její příznačné rysy obsahuje již část eposu Bambino di Praga a zejména textová koláž Mrtvomat.

Jakkoliv se to může jevit jako paradoxní tvrzení vzhledem k využití ryze surrealistických instrumentů (forma koláže, snář apod.), je tento text ve své podstatě založen na metodě rodícího se totálního realismu (Mrtvomat byl napsán v roce 1949 a sbírka Totální realismus Egona Bondyho „vyšla“ v září 1950), což není objev nijak nový. Jiří Pelán to formuluje takto: „V koláži Mrtvomat takto kulminuje Hrabalova cesta za neosobností a ikoničností ‚totálního realismu': jeho ‚zapisovatelský‘ modus se zde dotýká krajních poloh“ (Pelán 2002: 21). Hrabal se skutečně vžívá do role zapisovatele, svědka, jakéhosi neemotivního oka zaznamenávajícího prosté vidění. Hrabalův text je podle Miloslavy Slavíčkové poskládaný ze střípků „tajuplného slovníku mezinárodního telegrafního lázeňského klíče, citátů ze snáře, odposlouchaných instrukcí dopravního strážníka, ceníku koupelí a československých lázní, letáku pražského spolku Krematorium, proloženého záznamem vlastních snů, novinové zprávy o zavražděné ženě, účtu za prodej hraček firmy TOFA, rozhovoru při setkání Koláře a Bednáře, kombinovaného s útržky vlastních básní a konečně nápisů z nymburského hřbitova“ (SLAVÍČKOVÁ 2004: 13). Zdá se, že tato interpretace nemusí být zcela přesná. Hrabal jako by se pokusil vymanit se z omezení, která mu nabízí lineární čas daný v literatuře výstavbou řádky. Proto situuje svého svědka do středu dění. Možná právě on je tím, kdo sepisuje seznam hraček, vidí a zapisuje svět okolo. Tím se jeho zápis stává textem totálně realistickým. Metoda koláže Hrabalovi umožnila postavit vedle sebe v jednom textu několik časových rovin, které spolu vzájemně nesouvisejí, a přesto tvoří jeden organický celek, reprezentující několik podob skutečnosti. Text je rozdělen vertikálně na dvě části; to vytváří nejen neobvyklá spojení slov, ale zejména kontrast mezi několika událostmi, reprezentovanými a tudíž „odehrávajícími se“ souběžně na ploše jednoho textu.

Totální realismus se zde projevuje metodou zapisování, autor usiluje o podání subjektivně nezkresleného svědectví o realitě. Jak výstižně dokládá Pelán: „[…] to, co ho zajímalo, nebyly ideové spory o tvářnost literatury, ale aristotelská ‚příroda‘. Jestliže Hrabal na počátku 50. let instinktivně zamířil tam, kde se tato ‚příroda‘ vyjevovala v plebejsky elementárních formách, nebyl to odvrat od literatury, ale naopak jeho jediná myslitelná cesta k literatuře. Byla to cesta k ‚totálnímu realismu‘ – pojem si později Hrabal vypůjčil od přítele Egona Bondyho – realismu neideologickému, apolitickému, nedidaktickému a v jistém smyslu amorálnímu“ (PELÁN 2002: 132). Text je ale zároveň „[…] výrazem snahy vymanit se z pocitu ‚zoufalství a pustoty‘ a dospět k jistotě“ (SLAVÍČKOVÁ 2004: 14).

Něco podobného zažíváme i v básních Egona Bondyho: „Strašně se nudím/ Nudím se dokonce i ve spánku/ ale není to nuda z nečinnosti/ ale protože je všechno zbytečné“ (BONDY 1991: 14). Pocit zoufalství, nudy a pustoty se stal na konci čtyřicátých a v průběhu padesátých let jakýmsi společným prožitkem vlastním generaci autorů kolem Edice Půlnoc i jejich okolí. V období Mrtvomatu se Hrabal vnitřně vyrovnává se surrealismem a tímto textem se ho snaží překonat, podobným způsobem, jakým se mu později, v roce 1952, podařilo překonat totální realismus novelou Jarmilka.

Formy literární koláže se nevzdal ani ve svých dalších dílech. Mezi literární koláže, jak je pojímá Slavíčková, můžeme ještě zařadit texty Toto město je ve společné péči obyvatel a Legenda zahraná na strunách napjatých mezi kolébkou a rakví. Tato metoda se projevuje i ve výstavbě Jarmilky: „Přesto není Jarmilka pouhým ‚dokumentem‘, za jaký se sama (v podtitulu první rukopisné verze) vydává. Je to reportáž a zároveň novátorská ‚epická montáž'“ (JANKOVIČ 1996: 17). Podle Hrabala měl na výsledné podobě Jarmilky významný podíl Egon Bondy: „Psal jsem celkem na patnáct pokračování a pokaždé to byl Egon Bondy, který mne hnal do té realistické brázdy, nesměl jsem vybočit, hrozil mi, jako sedlák kravám zapřaženým do pluhu, když uhnuly z brázdy“ (HRABAL 1991: 277). Kromě Bondyho zmiňuje Hrabal mezi svými učiteli a ‚posluchači‘ i Jiřího Koláře a Karla Maryska: „[…] protože já jsem od začátku svého psaní měl jedinou oporu v tom, že mi nejdřív Marysko a pak Egon Bondy a potom Jiří Kolář řekli, že to, co jsem napsal, že je dobré. Bez těchto lidí bych přestal psát“ (HRABAL 1992: 278). Jarmilka je v mnoha ohledech textem zlomovým. Můžeme zde totiž celkem dobře vystopovat kořeny, předcházející určitému nalezení poetiky, jež se později stala výchozím bodem následujících Hrabalových próz.

Hrabal ale neopouští polohy psaní, které jednou ovládne. Tak ani v Jarmilce nemizí zcela surrealismus, i když se dostává jen do výjimečných poloh, do míst, kde „ozvláštňuje“ text: „Již napřed znám ten první ranní mechanický pohyb k budíčku, sahám mu mezi nohy, abych zastavil zvonění niklových varlat!“ (TAMTÉŽ: 122)

A tak lze říci, že surrealismus zde došel svého překonání a doplnění. Oním doplněním je úzký kontakt s poetikou Skupiny 42, jež měla nemalý vliv i na finální podobu totálního realismu. Hrabalovi bývá ostatně přisuzován mimo jiné i punc prozaika Skupiny 42. „Hrabal vlastně realizoval poetistický (nebo přesněji: nepoetistický) program v próze: v Hrabalových textech vrcholí lyrická tradice a zezázračnění světa na půdě prózy […]. To co představují básníci a výtvarníci Skupiny 42 […] v poezii a malbě, obrat ke ‚světu, v kterém žijeme‘, k velkoměstu a jeho periférii, k ‚totálnímu realismu‘, uskutečnil Hrabal v próze: nasytil poetistické básnické ozvláštnění tíhou reality, ostrostí kontrastů a tragiky života, úžasem nad plynutím lidského bytí“ (CHVATÍK, cit. podle Rothová 1993: 67). Hrabal se těmto označením sám nijak nebránil a snad je i přijal za své.

Naopak Egon Bondy příliš nesouhlasil s tím, že by měla Skupina 42 výrazný vliv na podobu totálního realismus. „Je-li magnus parens ‚realistické‘ vývojové linie české poezie v 2. pol. XX. stol., je to Honza [Krejcarová]. […] Úloha Koláře se trochu přeceňuje. […] Kolář nám i ve Dnech a rocích a v Rocích a dnech připadal ne dost autentický, poněkud moc ‚umělecký'“ (ZANDOVÁ 2002: 115). Je ovšem otázkou, kterou tu dnes nemůžeme vyřešit, nakolik tato Bondyho tvrzení odrážejí realitu literárních textů, jež chápeme jako texty totálně realistické.

Nicméně zpět k uplatnění totálního realismu v Jarmilce. Lze ho sledovat v několika aspektech. Předně je to snaha vidět hrubou ideologií nezfalšovanou realitu, oproštěnou od politických, ideologických a „didaktických ambicí“. Dále neovlivněný pohled člověka „objevujícího svět bez předem dané hodnotové hierarchie“ (JANKOVIČ 1996: 164), tedy pohled nehodnotící a nerozlišující, metoda surového záznamu všední banální reality, což se projevuje se vší expresivitou a vulgárností nejvýrazněji v řečovém proudu, vkládaném povětšinou do úst ústřední postavy svačinářky Jarmilky, tvořící jakýsi kontrast ke strojenému oficiálnímu jazyku ideologie. „Kráčím podle ní a šeptám: Jarmilko, kdypak budeme mít svatbu? A ona mi odpovídá. Až pokvetou hovna! Rozhorluji se naoko: Ale, ale, jak to tak, to už mne nemáte ráda? A ona beze zbytku tvrdí. Ne… protože pořád lítáte, jako byste měl v prdeli šípy!“ (HRABAL 1992: 88) Jarmilka zůstává přes veškerou expresivitu svého slovníku čistým, bezelstným, poctivým člověkem. Jako nositelka obecně kladných vlastností používá jazyk ideologicky nepřípustný a maně se tak stává silným protipólem sféry jazyka oficiálního a významově vyprázdněného.

Nevím co na to říct a jdeme ze tmy do světel lamp a závodní rozhlas shůry nám svítí na cestu: …a tak jsme nastoupili cestu ke šťastné budoucnosti, jen musíme všichni dělat, je to naše… Jarmilka stáčí hlavu tím směrem a křičí do nebe: Jděte do prdele, kecálisti… to já jdu ke šťastný budoucnosti!… šla jsem si koupit kočárek, ale čtyři tisíce a kde vzít a nekrást?… A kde vezmu prádýlko, kecálisti… Ale hlas shůry neslyšel Jarmilčin hlas a pokračoval: …máme nejlepší platy, nejlepší pojištění na světě, a proto už z vděčnosti musíme více vyrábět… Ale Jarmilka opět křičí vzhůru: …cože? Co to tam blafáš? …já mám dvanáct korun na hodinu a ještě jste mne teď okradli o lístky, a na co sáhnu stojí samý tácy… Avšak tentýž hlas, ale už z jiného ampliónu, nám kráčí vstříc: …musíme státi v jednom šiku pod praporečníkem míru… A Jarmilka se tak pěkně na mne podívala a řekla: Von tomu hlasu člověk nemůže utýct…“ (TAMTÉŽ: 96)

Na rozdíl od Totálního realismu Egona Bondyho zůstává dle mého soudu Jarmilka čtivějším a zároveň aktuálnějším dílem; Hrabal si byl ovšem dobře vědom dobové ukotvenosti novely a velmi litoval, že Jarmilka nemohla vyjít v roce 1952, kdy byla napsána. Redukce aktuálnosti je podle mého názoru způsobena zejména využitím slovníku tehdejší ideologie, jejíž výrazová výbava se obměňovala, ale významová stránka zůstávala v podstatě konstantní. Tento fakt je patrný zejména u Bondyho. Ten navíc ve své sbírce Totální realismus využil několikrát i velmi konkrétních reálií, jejichž označení dnes již nemají konotace, jaké měly v době jejího vydání. „Tlampače na ulicích oznamují přesný čas/ hodiny v nichž se vypíná elektřina/ výsledky nejnovějších procesů/ a sportovních utkání“ (BONDY 1991: 16 ); nebo „O třicátém druhém výročí/ Velké říjnové socialistické revoluce/ přešli úderníci ČKD Sokolovo/ na tvrdé normy// Byla uvolněna mouka z vázaného hospodářství/ Byl vydán nový trestní zákoník/ Soudruh Kaganovič promluvil o míru/ Ty jsi měla chřipku/ a nakonec jsme se spolu vyspali“ (TAMTÉŽ 1991: 18).

U Hrabala se navíc lyrická stránka jazyka – v totálním realismu obecně potlačovaná -projevuje mnohem silněji než u Egona Bondyho. Mezi striktně popisné a „dokumentárně viděné“ pasáže (uvozované v novele častokráte tvary sloves hledět a vidět: „Nyní hledím na ty ženy, vlají na hromadách špon a vidím, že ani na okamžik neztrácejí život“ HRABAL 1992: 90-91, nebo „Vidím zduřelá víčka, vidím jaterní skvrny… a ano, má zase ten bavlněný kabátek převázaný provázkem“, TAMTÉŽ: 88) autor občas vklíní lyrický prvek, který potom v kontextu totálně realistické novely působí o to silněji. Dvojnásob to platí zejména o závěrečné pasáži prózy:

Ze záhybu vyjíždí vlak s rozžhavenými pětačtyřiceti metrákovými ingoty, ještě žhavými, a z té dáli vypadají jak dívky jdoucí do tanečních, do první prodloužené, jsou ty ingoty jakoby z papíru krepovaného, napumpovány teplým vzduchem, přivázané za provázek, aby nevzlétly jako balónek […] (TAMTÉŽ: 124-125)

Pokusil jsem se na dvou Hrabalových textech z konce čtyřicátých a začátku padesátých let ukázat, že Hrabalův vývoj nebyl ani tak dán přecházením mezi jednotlivými literárními směry, jako spíše „vrstvením“ jednotlivých poetik (srov. CHROBÁK 2003). Možná i to činí z Hrabalova díla tak vzrušující čtenářský zážitek.

LUKÁŠ VLACH

Kam se auto podělo?

Auto, které jelo před autorem videa, však najednou zmizí v obláčky rozvířeného sněhu a mlhy. Z cesty zmizí taktéž i koleje po pneumatikách. Kam se auto podělo? Jde o optickou iluzi nebo prostě zrychlilo a zmizelo z dohledu? Kam ale zmizely stopy po kolech? Mohlo auto nabrat takovou rychlost na zasněžené a zamrzlé silnici? Tolik otázek a jen málo odpovědí. Záhadné zmizení aut jsou však poměrně častým jevem na celém světě. Video posuďte sami.

 

Jak odstranit olejové skvrny na oblečení

Olejové skvrny na oblečení můžete odstranit několika způsoby. Skvrny z různých rybích konzerv, od rostlinného oleje, tatarské omáčky nebo od masti se krátce před praním ošetří více způsoby a pak je můžete dát prát obvyklým způsobem.

kvalitní saponát
Prostředek, který používáte na mytí nádobí vám bude velmi nápomocný i při odstraňování olejových skvrn na oblečení. Vybírat byste si měli vybírat typy saponátů se silným odmašťovacím účinkem. Postup je následující. Na místo, které je znečištěné od oleje nebo mastné látky kápneme dostatečné množství saponátu tak, aby pokryla celou plochu skvrny. Také se můžeme pokusit saponát vetřít do textilie, aby se vpila mezi vlákna a mohl lépe působit.

soda bikarbóna
Soda bikarbóna je dobrý pomocník při odstraňování olejových skvrn na oblečení. Doma si z ní můžete vyrobit směs, která vám pomůže zbavit se olejové skvrny jednou provždy. Postup je následující. V malé misce nebo nádobce si vysypte alespoň 50 gramů sody a polévkovou lžíci horké vody. Tuto hustou směs aplikujte na fleky a nechte pár minut působit.

Technický benzín
Těžko odstranitelné skvrny od oleje se dají prakticky odstranit pomocí aplikace technického benzínu. Technický benzín pomocí vaty nebo měkkého hadříku v malém množství aplikujeme na znečištěnou tkaninu nebo oděv. Pak můžeme oděv vyprat jako obvykle a skvrny budou odstraněny.

křída
Klasická křída, jaká se používá ve školách je velmi nápomocná v boji s olejovými skvrnami na oblečení. Křídu rozdrťte na jemný prášek a na znečištěné místo z obou stran vklepejte dostatečné množství křídového prášku. Nechte působit alespoň deset minut. Potom tkaninu ručně properte ve vlažné vodě a vyperte v pračce.

ocet
Skvrny od oleje neperte ihned pod proudem vody. Mohlo by to zapříčinit, že by se skvrna rozšířila. Namísto toho si vyrobte roztok z vody a octa a tkaninu tam na krátký moment ponořte.

kyselina citronová
Kyselina citronová funguje na podobný způsob jako ocet. Pokud znečištěnou tkaninu ponoříte do roztoku vody a kyseliny citronové zabrání to dalšímu rozšiřování olejových částic.

dětský pudr
Pokud jste si znečistily oblečení od oleje nebo mastných látek ihned aplikujte dětský pudr. Čím dříve ho na znečištěnou plochu aplikujete, tím spíše dokáže olejovou skvrnu pohltit. Na znečištěné místo aplikujte dostatečné množství z obou stran. Nechte působit pár utratit. Potom starou zubním kartáčkem nebo jinou kartáčkem, která má husté jemné štětinky pudr vyčešte. Tento postup opakujte až po dokud se skvrny nezbavíte. Pak už můžete oblečení vyprat podle klasických postupů.

Velké mastné skvrny podložte ubrousky, aby vysáli nadbytečnou mastnotu. Při odstraňování olejových skvrn můžete použít i žehličku. Znečištěné místo podložte z obou stran savým materiálem jako je savý papír, kuchyňské utěrky a podobně. Poté pomocí mírně rozpálené žehličky toto místo přejíždějte a vyměňujte utěrky až po dokud se olejové skvrny nezbavíte.

ochrana přírody – ochrana lesů a vodních toků

ochrana přírody – ochrana lesů a vodních toků

 

ochrana přírody – ochrana lesů a vodních toků
ochrana přírody – ochrana lesů a vodních toků

 

Údržbu vodních toků zajišťuje správce vodních toků, kterým je u vodohospodářský významných toků Slovenské vodohospodářský podnik (SVP), u drobných vodních toků Státní lesy ČR, v některých případech i samotné města a obce, kterým na základě žádosti byl drobný vodní tok přidělen do dlouhodobého pronájmu . Správce je povinen pečovat o vodní tok v souladu s platnými legislativními normami ČR, EU a případně mezinárodními úmluvami. Jsou to zejména zákony:
č. 384/2009 Sb. o vodách, kterým se mění zákon č. 364/2004 Sb.
č. 7/2010 Sb. o ochraně před povodněmi
č. 543/2002 Sb. o ochraně přírody a krajiny
Směrnice 2000/60 / ES o vodách a další.
Ochrana před povodněmi představuje složitý systém, do kterého jsou zapojeny mnohé státní orgány i odborné organizace. Za výkon zabezpečovacích protipovodňových prací odpovídá správce vodního toku.
Zákon o ochraně před povodněmi (č. 384/2009 Sb.) Stanoví společně povinnosti pro správce vodohospodářsky významných vodních toků a správce drobného vodního toku (dále jen „správce“). Zákon jim stanoví povinnosti, které jsou rozděleny do tří oblastí. jde o povinnosti ve formě prevence, povinnosti během povodňové situace, povinnosti po povodni a jiné povinnosti. Správce je povinen nejméně jednou za dva roky vykonávat povodňové prohlídky vodních toků ve své zprávě, vysílat na rizikové úseky vodních toků hlídky nebo navrhovat prohlášení a odvolání stupňů povodňové aktivity. Správce vodohospodářský významných vodních toků je povinen zajistit vypracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik, poskytnout tyto mapy do tří měsíců po jejich vypracování taxativně vyjmenovaným orgánům a také zpracovat odborné stanoviska k povodňovým plánem v povodí. Mezi správcem vodohospodářský význam ných vodních toků a správcem drobného vodního toku existuje vzájemná součinnost, nakolik správce drobného vodního toku mu poskytuje potřebné informace, spolupracuje s ním a předkládá mu plán povodňových zabezpečovacích prací v rámci dílčího povodí, do kterého drobný vodní tok patří.

Podle zákona č. 384/2009 Sb., Kterým se mění zákon č. 364/2004 Sb. o vodách je vlastník pobřežních pozemků povinen umožnit správci vodního toku výkon jeho oprávnění, dbát o ochranu vod a zdržet se činností, které mohou ovlivnit přirozený režim vod ve vodním toku, znečistit vodu nebo jinak ohrozit její kvalitu, znemožnit nebo ztížit řádný provoz a údržbu vodního toku as ním souvisejících vodních staveb. Musí umožnit za náhradu umístění a provoz různých měřících zařízení na zjišťování údajů o vodním toku nebo plavebních znaků.
Pokud jde o pobřežní pozemek při drobném vodním toku, je jeho vlastník povinen udržovat břeh v takovém stavu, aby se netvořily překážky neomezený odtoku vody, ztěžují nebo znemožňují přístup k vodnímu toku nebo podporují usazování plavením nebo ukládání splavenin.
Zákon určuje i povinnosti vlastníka vodní stavby (většinou jsou ve vlastnictví státu a jsou to zejména stavby na úpravu koryt – regulace, stavby na ochranu před povodněmi, přehrady, vodní nádrže, rybníky, jezy, hráze, studny, vodovody či stoky a jiné). Vlastník vodní stavby je povinen udržovat ji v řádném stavu a zajišťovat její údržbu a provoz tak, aby umožňovala plynulý průtok vody a neomezený odchod ledu, řádný provoz vodní cesty a aby neohrožovala bezpečnost osob, majetku a vodohospodářských a jiných právem chráněných zájmů. Je povinen i udržovat v řádném stavu dno a břehy vodního toku a odstraňovat nánosy a překážky v něm.
Zákon č. 7/2010 Sb. o ochraně před povodněmi, § 3 Ochrana před povodněmi jsou činnosti, které jsou zaměřeny na snižování povodňových rizik na povodněmi ohrožovaném území, pro předcházení záplavám působenými povodněmi a na zmírňování nepříznivých následků povodní na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a na hospodářskou činnost.
Ochranu před povodněmi provádějí:
• Orgány ochrany před povodněmi
• Ostatní orgány státní správy
• Orgány územní samosprávy
• Povodňová komise
• Správci vodních toků
• Vlastníci, správci a uživatelé pozemků, staveb, objektů umístěných na vodním toku nebo v inundačním území
• Jiné osoby
Měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta vodního toku, poškozovat břehy, těžit z koryta vodního toku zeminu a ukládat předměty do vodního toku, které mohou ohrozit plynulost odtoku vody v korytě, zdraví lidí a jejich bezpečnost, případně ukládat takové předměty na místa, z nichž mohou být splavené do vodního toku, je zakázáno.
Správce vodního toku je mimo jiné povinen spravovat a udržovat vodní tok, břehy a břehové porosty v takovém stavu, aby umožňoval plynulý průtok vody a neomezený odchod ledu, řádný provoz vodní cesty a aby neohrožovala bezpečnost osob, majetku a vodohospodářských a jiných právem chráněných zájmů.

Vysoké Tatry – velehory na Slovensku

Vysoké Tatry si bez lesů nikdo z nás neumí a ani nechce představit. „Vysokohorské tatranské lesy jsou symbolem Slovenska. Chrání svahy před půdní erozí, regulují vodní poměry horského prostředí, jsou zdroji pitné vody, zmírňují výkyvy horského počasí a vytvářejí kvalitní ovzduší.

Vysoké Tatry – velehory na Slovensku
Vysoké Tatry – velehory na Slovensku

Jsou domovem mnoha vzácných živočichů a rostlin. Historicky slouží lidem a měly by s nimi žít v souhře. Aby je lidé mohli využívat na relax, turistiku, sport, léčbu, „říká ministryně.

Juliette Lewis – americká filmová herečka a zpěvačka

Juliette Lewis – americká filmová herečka a zpěvačka

Juliette Lewis – známá americká filmová herečka a zpěvačka
Juliette Lewis – známá americká filmová herečka a zpěvačka

 

Dlouho se nečekalo a již jako 7letá se postavila před kameru. Působila v maličkých rolích, a přesně od této doby nastal zlom její herecké kariéry. Začali se objevovat celovečerní projekty a Juliette jako ještě malé děcko si tuto práci jen užívala (kdo by si také neužíval po boku takových veličin jako jsou CLINT EASTWOOD, CHEVY CHASE nebo KIM BASINGER).

Isaac Hayes – Klasik černošského soulu, americký zpěvák, hráč na klávesové nástroje, hudební skladatel a herec

Isaac Hayes – Klasik černošského soulu, americký zpěvák, hráč na klávesové nástroje, hudební skladatel a herec

Isaac Hayes (20. srpna 1942 Covington − 10. srpna 2008 Memphis) byl americký zpěvák, hráč na klávesové nástroje, hudební skladatel a herec. Své první album nazvané Presenting Isaac Hayes vydal v roce 1968, následovala jej řada dalších.

V letech 1997 až 2005 daboval postavu Jerome „Chef“ McElroye v animovaném seriálu Městečko South Park. Jako herec se představil například v epizodě Osobní záležitosti sci-fi seriálu Hvězdná brána nebo ve filmech Útěk z New Yorku (1981) a Bláznivý příběh Robina Hooda (1993).

V roce 1971 získal dvě ceny Grammy a Zlatý glóbus za nejlepší hudbu k filmu Detektiv Shaft.[1] V roce 2002 byl uveden do Rock and Roll Hall of Fame. Jeho písně předělala řada umělců, mezi něž patří Karol Duchoň, ZZ Top nebo Rory Gallagher.
Klasik černošského soulu – Isaac Hayes
Klasik černošského soulu – Isaac Hayes

Jak březnu 2018 zrychlilo tempo růstu inflace v Německu ?

Podle konečných údajů index spotřebitelských cen v zemi v březnu vzrostl o 1,6% po únorovém zvýšení o 1,4%.

peníze a inflace, kdo potřebuje a má rád peníze
peníze a inflace, kdo potřebuje a má rád peníze

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Německu podle údajů harmonizovaných s metodikou výpočtu Evropské unie zrychlilo v březnu na 1,5 procenta z únorových 1,2 procenta. Inflace v celé eurozóně v březnu 2018 stoupla na 1,3 %. Přispěly k tomu hlavně vyšší ceny potravin. Vyplývá to z prvního rychlého odhadu, který dnes zveřejnil spolkový statistický úřad. Tempo růstu však bylo pomalejší, než čekali analytici.

Tempo růstu inflace v Německu, které je největší ekonomikou eurozóny, se v březnu zrychlilo tak, jak to naznačil rychlý odhad. Vyplývá to ze zpřesněných výsledků spolkového statistického úřadu Destatis.

Podle konečných údajů index spotřebitelských cen v zemi v březnu vzrostl o 1,6% po únorovém zvýšení o 1,4%. Tento výsledek se shoduje s odhadem, který Destatis zveřejnil 29. března.

Identita a identifikace Turecka v evropských strukturách

Identita a identifikace Turecka v evropských strukturách

Identita a identifikace Turecka v evropských strukturách
Identita a identifikace Turecka v evropských strukturách

 

Turecko se již více než 40 let, tedy od momentu podpisu dohody o přidružení s Evropským společenstvím v roce 1963, snaží stát plnoprávným a respektovaným partnerem evropských zemí a západní civilizace vůbec, zejména v souvislosti s členstvím v EU.