ochrana přírody – ochrana lesů a vodních toků

ochrana přírody – ochrana lesů a vodních toků

 

ochrana přírody – ochrana lesů a vodních toků
ochrana přírody – ochrana lesů a vodních toků

 

Údržbu vodních toků zajišťuje správce vodních toků, kterým je u vodohospodářský významných toků Slovenské vodohospodářský podnik (SVP), u drobných vodních toků Státní lesy ČR, v některých případech i samotné města a obce, kterým na základě žádosti byl drobný vodní tok přidělen do dlouhodobého pronájmu . Správce je povinen pečovat o vodní tok v souladu s platnými legislativními normami ČR, EU a případně mezinárodními úmluvami. Jsou to zejména zákony:
č. 384/2009 Sb. o vodách, kterým se mění zákon č. 364/2004 Sb.
č. 7/2010 Sb. o ochraně před povodněmi
č. 543/2002 Sb. o ochraně přírody a krajiny
Směrnice 2000/60 / ES o vodách a další.
Ochrana před povodněmi představuje složitý systém, do kterého jsou zapojeny mnohé státní orgány i odborné organizace. Za výkon zabezpečovacích protipovodňových prací odpovídá správce vodního toku.
Zákon o ochraně před povodněmi (č. 384/2009 Sb.) Stanoví společně povinnosti pro správce vodohospodářsky významných vodních toků a správce drobného vodního toku (dále jen „správce“). Zákon jim stanoví povinnosti, které jsou rozděleny do tří oblastí. jde o povinnosti ve formě prevence, povinnosti během povodňové situace, povinnosti po povodni a jiné povinnosti. Správce je povinen nejméně jednou za dva roky vykonávat povodňové prohlídky vodních toků ve své zprávě, vysílat na rizikové úseky vodních toků hlídky nebo navrhovat prohlášení a odvolání stupňů povodňové aktivity. Správce vodohospodářský významných vodních toků je povinen zajistit vypracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik, poskytnout tyto mapy do tří měsíců po jejich vypracování taxativně vyjmenovaným orgánům a také zpracovat odborné stanoviska k povodňovým plánem v povodí. Mezi správcem vodohospodářský význam ných vodních toků a správcem drobného vodního toku existuje vzájemná součinnost, nakolik správce drobného vodního toku mu poskytuje potřebné informace, spolupracuje s ním a předkládá mu plán povodňových zabezpečovacích prací v rámci dílčího povodí, do kterého drobný vodní tok patří.

Podle zákona č. 384/2009 Sb., Kterým se mění zákon č. 364/2004 Sb. o vodách je vlastník pobřežních pozemků povinen umožnit správci vodního toku výkon jeho oprávnění, dbát o ochranu vod a zdržet se činností, které mohou ovlivnit přirozený režim vod ve vodním toku, znečistit vodu nebo jinak ohrozit její kvalitu, znemožnit nebo ztížit řádný provoz a údržbu vodního toku as ním souvisejících vodních staveb. Musí umožnit za náhradu umístění a provoz různých měřících zařízení na zjišťování údajů o vodním toku nebo plavebních znaků.
Pokud jde o pobřežní pozemek při drobném vodním toku, je jeho vlastník povinen udržovat břeh v takovém stavu, aby se netvořily překážky neomezený odtoku vody, ztěžují nebo znemožňují přístup k vodnímu toku nebo podporují usazování plavením nebo ukládání splavenin.
Zákon určuje i povinnosti vlastníka vodní stavby (většinou jsou ve vlastnictví státu a jsou to zejména stavby na úpravu koryt – regulace, stavby na ochranu před povodněmi, přehrady, vodní nádrže, rybníky, jezy, hráze, studny, vodovody či stoky a jiné). Vlastník vodní stavby je povinen udržovat ji v řádném stavu a zajišťovat její údržbu a provoz tak, aby umožňovala plynulý průtok vody a neomezený odchod ledu, řádný provoz vodní cesty a aby neohrožovala bezpečnost osob, majetku a vodohospodářských a jiných právem chráněných zájmů. Je povinen i udržovat v řádném stavu dno a břehy vodního toku a odstraňovat nánosy a překážky v něm.
Zákon č. 7/2010 Sb. o ochraně před povodněmi, § 3 Ochrana před povodněmi jsou činnosti, které jsou zaměřeny na snižování povodňových rizik na povodněmi ohrožovaném území, pro předcházení záplavám působenými povodněmi a na zmírňování nepříznivých následků povodní na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a na hospodářskou činnost.
Ochranu před povodněmi provádějí:
• Orgány ochrany před povodněmi
• Ostatní orgány státní správy
• Orgány územní samosprávy
• Povodňová komise
• Správci vodních toků
• Vlastníci, správci a uživatelé pozemků, staveb, objektů umístěných na vodním toku nebo v inundačním území
• Jiné osoby
Měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta vodního toku, poškozovat břehy, těžit z koryta vodního toku zeminu a ukládat předměty do vodního toku, které mohou ohrozit plynulost odtoku vody v korytě, zdraví lidí a jejich bezpečnost, případně ukládat takové předměty na místa, z nichž mohou být splavené do vodního toku, je zakázáno.
Správce vodního toku je mimo jiné povinen spravovat a udržovat vodní tok, břehy a břehové porosty v takovém stavu, aby umožňoval plynulý průtok vody a neomezený odchod ledu, řádný provoz vodní cesty a aby neohrožovala bezpečnost osob, majetku a vodohospodářských a jiných právem chráněných zájmů.