ochrana přírody – ochrana lesů a vodních toků

ochrana přírody – ochrana lesů a vodních toků

 

ochrana přírody – ochrana lesů a vodních toků
ochrana přírody – ochrana lesů a vodních toků

 

Údržbu vodních toků zajišťuje správce vodních toků, kterým je u vodohospodářský významných toků Slovenské vodohospodářský podnik (SVP), u drobných vodních toků Státní lesy ČR, v některých případech i samotné města a obce, kterým na základě žádosti byl drobný vodní tok přidělen do dlouhodobého pronájmu . Správce je povinen pečovat o vodní tok v souladu s platnými legislativními normami ČR, EU a případně mezinárodními úmluvami. Jsou to zejména zákony:
č. 384/2009 Sb. o vodách, kterým se mění zákon č. 364/2004 Sb.
č. 7/2010 Sb. o ochraně před povodněmi
č. 543/2002 Sb. o ochraně přírody a krajiny
Směrnice 2000/60 / ES o vodách a další.
Ochrana před povodněmi představuje složitý systém, do kterého jsou zapojeny mnohé státní orgány i odborné organizace. Za výkon zabezpečovacích protipovodňových prací odpovídá správce vodního toku.
Zákon o ochraně před povodněmi (č. 384/2009 Sb.) Stanoví společně povinnosti pro správce vodohospodářsky významných vodních toků a správce drobného vodního toku (dále jen „správce“). Zákon jim stanoví povinnosti, které jsou rozděleny do tří oblastí. jde o povinnosti ve formě prevence, povinnosti během povodňové situace, povinnosti po povodni a jiné povinnosti. Správce je povinen nejméně jednou za dva roky vykonávat povodňové prohlídky vodních toků ve své zprávě, vysílat na rizikové úseky vodních toků hlídky nebo navrhovat prohlášení a odvolání stupňů povodňové aktivity. Správce vodohospodářský významných vodních toků je povinen zajistit vypracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik, poskytnout tyto mapy do tří měsíců po jejich vypracování taxativně vyjmenovaným orgánům a také zpracovat odborné stanoviska k povodňovým plánem v povodí. Mezi správcem vodohospodářský význam ných vodních toků a správcem drobného vodního toku existuje vzájemná součinnost, nakolik správce drobného vodního toku mu poskytuje potřebné informace, spolupracuje s ním a předkládá mu plán povodňových zabezpečovacích prací v rámci dílčího povodí, do kterého drobný vodní tok patří.

Podle zákona č. 384/2009 Sb., Kterým se mění zákon č. 364/2004 Sb. o vodách je vlastník pobřežních pozemků povinen umožnit správci vodního toku výkon jeho oprávnění, dbát o ochranu vod a zdržet se činností, které mohou ovlivnit přirozený režim vod ve vodním toku, znečistit vodu nebo jinak ohrozit její kvalitu, znemožnit nebo ztížit řádný provoz a údržbu vodního toku as ním souvisejících vodních staveb. Musí umožnit za náhradu umístění a provoz různých měřících zařízení na zjišťování údajů o vodním toku nebo plavebních znaků.
Pokud jde o pobřežní pozemek při drobném vodním toku, je jeho vlastník povinen udržovat břeh v takovém stavu, aby se netvořily překážky neomezený odtoku vody, ztěžují nebo znemožňují přístup k vodnímu toku nebo podporují usazování plavením nebo ukládání splavenin.
Zákon určuje i povinnosti vlastníka vodní stavby (většinou jsou ve vlastnictví státu a jsou to zejména stavby na úpravu koryt – regulace, stavby na ochranu před povodněmi, přehrady, vodní nádrže, rybníky, jezy, hráze, studny, vodovody či stoky a jiné). Vlastník vodní stavby je povinen udržovat ji v řádném stavu a zajišťovat její údržbu a provoz tak, aby umožňovala plynulý průtok vody a neomezený odchod ledu, řádný provoz vodní cesty a aby neohrožovala bezpečnost osob, majetku a vodohospodářských a jiných právem chráněných zájmů. Je povinen i udržovat v řádném stavu dno a břehy vodního toku a odstraňovat nánosy a překážky v něm.
Zákon č. 7/2010 Sb. o ochraně před povodněmi, § 3 Ochrana před povodněmi jsou činnosti, které jsou zaměřeny na snižování povodňových rizik na povodněmi ohrožovaném území, pro předcházení záplavám působenými povodněmi a na zmírňování nepříznivých následků povodní na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a na hospodářskou činnost.
Ochranu před povodněmi provádějí:
• Orgány ochrany před povodněmi
• Ostatní orgány státní správy
• Orgány územní samosprávy
• Povodňová komise
• Správci vodních toků
• Vlastníci, správci a uživatelé pozemků, staveb, objektů umístěných na vodním toku nebo v inundačním území
• Jiné osoby
Měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta vodního toku, poškozovat břehy, těžit z koryta vodního toku zeminu a ukládat předměty do vodního toku, které mohou ohrozit plynulost odtoku vody v korytě, zdraví lidí a jejich bezpečnost, případně ukládat takové předměty na místa, z nichž mohou být splavené do vodního toku, je zakázáno.
Správce vodního toku je mimo jiné povinen spravovat a udržovat vodní tok, břehy a břehové porosty v takovém stavu, aby umožňoval plynulý průtok vody a neomezený odchod ledu, řádný provoz vodní cesty a aby neohrožovala bezpečnost osob, majetku a vodohospodářských a jiných právem chráněných zájmů.

Vysoké Tatry – velehory na Slovensku

Vysoké Tatry si bez lesů nikdo z nás neumí a ani nechce představit. „Vysokohorské tatranské lesy jsou symbolem Slovenska. Chrání svahy před půdní erozí, regulují vodní poměry horského prostředí, jsou zdroji pitné vody, zmírňují výkyvy horského počasí a vytvářejí kvalitní ovzduší.

Vysoké Tatry – velehory na Slovensku
Vysoké Tatry – velehory na Slovensku

Jsou domovem mnoha vzácných živočichů a rostlin. Historicky slouží lidem a měly by s nimi žít v souhře. Aby je lidé mohli využívat na relax, turistiku, sport, léčbu, „říká ministryně.

Juliette Lewis – americká filmová herečka a zpěvačka

Juliette Lewis – americká filmová herečka a zpěvačka

Juliette Lewis – známá americká filmová herečka a zpěvačka
Juliette Lewis – známá americká filmová herečka a zpěvačka

 

Dlouho se nečekalo a již jako 7letá se postavila před kameru. Působila v maličkých rolích, a přesně od této doby nastal zlom její herecké kariéry. Začali se objevovat celovečerní projekty a Juliette jako ještě malé děcko si tuto práci jen užívala (kdo by si také neužíval po boku takových veličin jako jsou CLINT EASTWOOD, CHEVY CHASE nebo KIM BASINGER).

Isaac Hayes – Klasik černošského soulu, americký zpěvák, hráč na klávesové nástroje, hudební skladatel a herec

Isaac Hayes – Klasik černošského soulu, americký zpěvák, hráč na klávesové nástroje, hudební skladatel a herec

Isaac Hayes (20. srpna 1942 Covington − 10. srpna 2008 Memphis) byl americký zpěvák, hráč na klávesové nástroje, hudební skladatel a herec. Své první album nazvané Presenting Isaac Hayes vydal v roce 1968, následovala jej řada dalších.

V letech 1997 až 2005 daboval postavu Jerome „Chef“ McElroye v animovaném seriálu Městečko South Park. Jako herec se představil například v epizodě Osobní záležitosti sci-fi seriálu Hvězdná brána nebo ve filmech Útěk z New Yorku (1981) a Bláznivý příběh Robina Hooda (1993).

V roce 1971 získal dvě ceny Grammy a Zlatý glóbus za nejlepší hudbu k filmu Detektiv Shaft.[1] V roce 2002 byl uveden do Rock and Roll Hall of Fame. Jeho písně předělala řada umělců, mezi něž patří Karol Duchoň, ZZ Top nebo Rory Gallagher.
Klasik černošského soulu – Isaac Hayes
Klasik černošského soulu – Isaac Hayes

Jak březnu 2018 zrychlilo tempo růstu inflace v Německu ?

Podle konečných údajů index spotřebitelských cen v zemi v březnu vzrostl o 1,6% po únorovém zvýšení o 1,4%.

peníze a inflace, kdo potřebuje a má rád peníze
peníze a inflace, kdo potřebuje a má rád peníze

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Německu podle údajů harmonizovaných s metodikou výpočtu Evropské unie zrychlilo v březnu na 1,5 procenta z únorových 1,2 procenta. Inflace v celé eurozóně v březnu 2018 stoupla na 1,3 %. Přispěly k tomu hlavně vyšší ceny potravin. Vyplývá to z prvního rychlého odhadu, který dnes zveřejnil spolkový statistický úřad. Tempo růstu však bylo pomalejší, než čekali analytici.

Tempo růstu inflace v Německu, které je největší ekonomikou eurozóny, se v březnu zrychlilo tak, jak to naznačil rychlý odhad. Vyplývá to ze zpřesněných výsledků spolkového statistického úřadu Destatis.

Podle konečných údajů index spotřebitelských cen v zemi v březnu vzrostl o 1,6% po únorovém zvýšení o 1,4%. Tento výsledek se shoduje s odhadem, který Destatis zveřejnil 29. března.

Identita a identifikace Turecka v evropských strukturách

Identita a identifikace Turecka v evropských strukturách

Identita a identifikace Turecka v evropských strukturách
Identita a identifikace Turecka v evropských strukturách

 

Turecko se již více než 40 let, tedy od momentu podpisu dohody o přidružení s Evropským společenstvím v roce 1963, snaží stát plnoprávným a respektovaným partnerem evropských zemí a západní civilizace vůbec, zejména v souvislosti s členstvím v EU.

Doug E. Fresh – americký raper a hudebník

Doug E. Fresh je americký hudebník a raper.

Doug Fresh (narozený 17. září 1966), známý pod jménem Doug E. Fresh, je americký rapper, producent a beatboxer, také známý jako Human Beat Box. Průkopník amerického beatboxingu z 20. století, Fresh dokáže přesně napodobovat bubnové nástroje a různé speciální efekty pouze pomocí úst, rtů, dásní, krku, jazyka a mikrofonu.

zpěvák, raper a hudební producent Doug E. Fresh
zpěvák, raper a hudební producent Doug E. Fresh

 

 

 

Co je BeatBox?

Je způsob vytváření zvuků, které imitují perkuse, a to pouze ústy, tedy bez použití hudebních nástrojů. Provádí se pomocí cíleného ovládání jazyka, tváří, krčních svalů a kontroly dechu. Tak lze napodobit rytmus a zvuk různých nástrojů.Imitované nástroje jsou nejčastěji bicí, k nim jsou přidávány další zvuky jako basy, melodie, scratche, různé „hlášky“ a podobně. Beatbox se často definuje také jako tzv. „pátý element“ hip hopu.

V této činnosti se pořádají i soutěže, popřípadě občas bývá složkou některých hip-hopových skladeb, třeba i zcela bez ostatních nástrojů či hudebního doprovodu vůbec.

Mezi nejznámější interprety patří Biz Markie, Rahzel, Killa Kela, Doug E. Fresh a Kenny Muhhamad, Joseph Poolpo.

Kdy přesně rap vznikl se dnes už nedá zjistit, zato ale víme kde vznikl. Obecně vzato se začal šířit snad někdy od druhé poloviny 70. let z jihu newyorské čtvrti Bronx a byl vlastně novým vyjadřovacím prostředkem místní černošské komunity. Jeho základním znakem bylo od počátku (a je dodnes) rychlé chrlení slov, vět – vlastně recitace – na pomalý instrumentální rhythm and bluesový nebo funkový podklad. Ten vznikal pomocí gramofonů (Technics) a mixážního pultu, v osmdesátých letech se začaly používat ještě sequencery a samplery (nejvíce Akai), za jejichž „vynálezce“ bývá označován Jamajčan Kool Herz.

Rap (více používané slovo je rapping či MCingrýmováníspitting anebo česky také rapování) jsou rytmicky mluvené rýmy, hra se slovíčky a poezie. Rapping nebo spíš rapování je základním elementem hip hopové hudby, ale také je úzce spojen s hip hopovou kulturou. Rapování může být doprovázeno beatem bez hudebního doprovodu. Rap by se dal zařadit pod mluvení, prózu, poezii a v poslední řadě i pod písní.
Velice staré slovo rap vyjadřuje použití rychlé mluvy, původně rap znamenalo „to hit“ (uhodit). Slovo se objevilo již v 16. století v britské angličtině a znamenalo „to say“ (říct), později bylo adaptováno afro-americkou lidovou angličtinou v šedesátých letech a znamenalo „to converse“ (konverzovat, mluvit) a již brzy také znamenalo a popisovalo hudební styl.
V současnosti termíny „rap“/„rapping“ jsou často spojovány s hip hopovou hudbou a někdy jsou tyto dvě slova zaměnitelná. To ale neznamená, že když je v nějaké písni rap, jedná se o hip-hop. Rap se někdy používá i v rocku, metalu nebo i v jiných hudebních stylech.

Michael Peña je známý americko-mexický herec

Michael Peña je známý americko-mexický herec

americký herec Michael Peña
americký herec Michael Peña

Michael Pena vyrostl v Chicagu a jeho herecká kariéra začala v okamžiku, kdy byl ze stovek adeptů vybrán do jedné z hlavních rolí ve filmu Petera Bogdonoviche Panu učiteli s láskou 2, v němž si zahrál se Sidneym Poitierem.

V roce 2006 přijal roli v WORLD TRADE CENTER který pojednává o událostech z 11. září 2001. Také si zahrál malou roli v BABEL-u který rovněž vyhrál Zlatý Glób. Ve stejném roce v produkci televizní stanice HBO sehrál roli ve WALKOUT. V poslední době se objevil po boku Marka Wahlberga v SHOOTER jako začínající FBI agent Nick Memphis.

známý americký filmový herec Tom Cruise

Tom Cruise je velmi známý americký filmový herec.

Tom Cruise celým jménem Thomas Cruise Mapother IV, se v dětství s rodinou musel mnohokrát stěhovat. Spolu s třemi sestrami se Tomova rodina neustále stěhovala z města do města za prací jeho otce, elektroinženýra. Když bylo Tomovi patnáct let, jeho rodiče se rozvedli. Díky stěhování se u něj vyvinul problém s učením, který byl spojen s dyslexií a jediné v čem na škole vynikal byl sport. Ihned po dokončení střední školy v roce 1980 se přestěhoval do New Yorku s odhodláním stát se hereckou hvězdou.